وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

بردارها
بردارها روی محور
بردارها روی صفحه
تاثیر بردارهای نیرو روی یک جسم
مختصات
مختصات قرینه‌ی یک نقطه و جغرافیا
مختصات بردارها
بردار انتقال
مرور فصل ۸