وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

محیط چندضلعی‌ها
دایره و محیط آن
مساحت‌ها
حجم‌های هندسی
بازی با شکل‌ها
محاسبه‌ی حجم منشورها
مساحت جانبی و کل
حجم و سطح
مرور فصل ۶