وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

علم آمار
نمودارهای ستونی و خط شکسته
نمودارهای تصویری و دایره‌ای
پیشامدها
محاسبه‌ی احتمال
احتمال و تجربه
مرور فصل ۹