وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

مفهوم توان
گسترده‌نویسی و تجزیه با عامل‌های اول بصورت توانی
توان و پرانتز
مقایسه اعداد تواندار
چهار عمل اصلی و توان
عبارت‌های تواندار
جذر و ریشه
جذرگیری بصورت تقریبی
مرور فصل ۷