وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

بخش‌پذیری
شمارنده‌ها
اعداد اول
ضرب شمارنده‌های اول
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
کوچکترین مضرب مشترک
مرور فصل ۵