وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این فصل در حال حاضر بسته است

محتوای فصل

خط‌ها، نیم‌خط‌ها و پاره‌خط‌ها
جمع و تفریق اندازه‌ی پاره‌خطها
زاویه‌ها
حل سوالات زاویه‌ها
مثلث‌ها
چند ضلعی‌ها
تبدیلات هندسی
هم نهشتی
مرور فصل ۴