چالش گسترده‌نویسی و تجزیه با عامل‌های اول بصورت توانی (سنجش)